ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สมุนไพรนกเขน MAGPIE HERBS

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สวนหิมวันต์ ("เว็บไซต์") ให้ความใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของสมาชิก และตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าหรือสมาชิกคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเรา อีกทั้งสวนหิมวันต์ยังเข้าใจดีว่าสมาชิกต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นเว็บไซต์จึงเข้มงวดต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต 

       โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านเว็บไซต์สวนหิมวันต์ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต (IP Address), คุ๊กกี้ (Cookie) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Inquiry Form) ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับสวนหิมวันต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และอื่น ๆ สมาชิกต้องยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของสวนหิมวันต์ทั้งหมด ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์จะรักษาเอาไว้เป็นความลับ แต่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ กระจายข่าวสาร หรือโฆษณาสินค้าของสวนหิมวันต์และผู้สนับสนุนเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ เว็บไซต์จะไม่กระทำการซื้อขายข้อมูลของสมาชิกกับผู้อื่นเป็นอันขาด 

       อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหายหรือ เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น สวนหิมวันต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

 ความยินยอมของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

       สมาชิกแสดงให้เห็นว่าท่านเห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหลายในนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันของเราตามที่แสดงข้อมูลไว้ โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับสวนหิมวันต์  ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ ในนโยบายนี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับเรา ถ้าสมาชิกเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมบางอย่างได้ เช่น การเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การขอข้อมูล หรือการส่งอีเมลล์ให้เรา เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล

       ตามนโยบายนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นของส่วนบุคคล เช่น ชื่่อของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต และที่อยู่ ทางอีเมล์ เป็นต้น

       เมื่อสมาชิกให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าท่านกำลังอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลนั้นตามข้อกำหนดทั้งหลายของนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิของท่านที่จำกัดให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับบุคคลที่สาม (เช่น เว็บไซต์หนึ่ง ๆ อาจจะอนุญาตให้ท่านส่ง "ไปรษณียบัตร" และ "จดหมาย" อิเล็กทรอนิกส์ให้เพื่อนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจำเป็นที่จะต้องทราบชื่อ และที่อยู่ทางอีเมล์ของบุคคลนั้น) กรุณารับทราบว่า เราใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น (เช่น เพื่อส่งเมล์ไปรษณียบัตรนั้น เป็นต้น) และเราจะไม่ติดต่อบุคคลที่สามนั้นอีก เว้นแต่บุคคลที่สามนั้นติดต่อมาที่เรา

การติดต่อ

       หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข การให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ himavantgarden.com
กรุณาติดต่อ cs.himavantgarden@gmail.com