ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สมุนไพรนกเขน MAGPIE HERBS


สวนหิมวันต์  (“เว็บไซต์”) ได้จัดทำเว็บไซต์  www.himavantgarden.com ขึ้น เพื่อขายสินค้า ส่งเสริมการขาย ให้ความรู้ด้านการเกษตรและรับโฆษณาสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสวนหิมวันต์ กับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับ และตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ สวนหิมวันต์ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

    1.1 สวนหิมวันต์ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์

    1.2 ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด

    1.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

    1.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Name รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

    1.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น หรือสวนหิมวันต์ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

    1.6 สวนหิมวันต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากทางสวนหิมวันต์พบว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login Name และรหัสผ่านเป็นความลับ หรือกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

    2.1 เว็บไซด์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสวนหิมวันต์ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า สวนหิมวันต์ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

3. ลิขสิทธิ์ทางปัญญา และสิทธิบัตร

    3.1 เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึงซอล์ฟแวร์และโค๊ดต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง โดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด

    3.2 เนื้อหา และรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสวนหิมวันต์ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

    3.3 สวนหิมวันต์เคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านพบว่าผลงานของท่านถูกนำมาลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถร้องเรียนมาถึงเราได้ที่ cs.himavantgarden@gmail.com 

4. คำบรรยายสินค้าและสีของรูปภาพ

สวนหิมวันต์จะพยายามอธิบายสินค้าให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น ขอให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง สวนหิมวันต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด เนื่องจากการปรับแต่งแสงหรือความสว่างของภาพให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น และสีที่แสดงบนหน้าจอของท่าน อาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป 

5. การป้องกันการฉ้อโกง

เว็บไซต์มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย สวนหิมวันต์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อ เตือนให้ชำระค่าสินค้า และสอบถามข้อสงสัยได้ ซึ่งสวนหิมวันต์ อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกง หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้การบังคับใช้นโยบายดังกล่าว เพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้งสวนหิมวันต์เอง จากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฏหมาย

6. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

สวนหิมวันต์ ยินดีรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของสวนหิมวันต์ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว จะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ อย่างไรก็ตาม สวนหิมวันต์จะไม่เชื่อมโยง ชื่อ-นามสกุล ของท่าน กับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

   1. สินค้า สินค้าต่างๆ ที่อยู่ในภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของสวนหิมวันต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

   2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สวนหิมวันต์จะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าบางรายการ อาจคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย ซึ่งสวนหิมวันต์ จะแจ้งให้ท่านทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

   3. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชี ในวันที่สวนหิมวันต์ได้รับคำสั่งซื้อ หรือชำระเงินด้วยการโอนเงินสด ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ระบุไว้

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องแจ้งชำระค่าสินค้า และเก็บหลักฐานยืนยันการโอนเงินเอาไว้ เพื่อใช้ยืนยันในกรณีที่มีปัญหาในการตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้ากับสวนหิมวันต์ด้วย

โดยสามารถส่งหลักฐานมาที่ E-mail: sales.himavantgarden@gmail.com  (หากชำระเงินด้วยการโอนเงินสดจะต้องทำการโอนภายใน 3 วัน หากเลยกำหนด สวนหิมวันต์ขอยกเลิกรายการที่สั่งทันที โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบล่วงหน้า)

   4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้น ยังเป็นของสวนหิมวันต์ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน